Inwentaryzacje zieleni dla Trójmiasta

Przeprowadzamy inwentaryzacje zieleni, wykonywane przez ekspertów z zakresu dendrologii. Usługi w tym zakresie oferujemy klientom indywidualnym, deweloperom, biurom projektowym oraz instytucjom z terenu Trójmiasta i nie tylko. Dokumentację inwentaryzacyjną sporządzamy w rzetelny i klarowny sposób, dzięki czemu będzie stanowiła wartościową pomoc w skutecznym zarządzaniu drzewostanem i planowaniu dalszych działań inwestycyjnych.

Inwentaryzacja zieleni daje informacje o gatunkach na danym terenie i ich liczebności oraz stanie fitosanitarnym drzewostanu. Aby poznać dokładny stan zdrowotny roślin, przeprowadza się ekspertyzy dendrologiczne.

Wynik inwentaryzacji zieleni może mieć wpływ na:

 

  • uzyskanie zgody lub odmowę wycinki;
  • decyzje administracyjne, dotyczące ochrony drzew pomnikowych;
  • zalecenie przesadzenia roślin z danego terenu.

 

Dokumentacja inwentaryzacyjna może również wpłynąć na wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, co może skutkować koniecznością zmiany lokalizacji planowanej inwestycji.

 

Na czym polega inwentaryzacja zieleni?

Inwentaryzacja zieleni nazywana jest również inwentaryzacją dendrologiczną. Polega ona na przeprowadzeniu ilościowego spisu drzew oraz krzewów rosnących na określonym terenie. W jej trakcie rozpoznane i udokumentowane zostają gatunki drzew i krzewów oraz ich parametry dendrologiczne, czyli m.in. obwód pnia, średnica korony, wysokość drzewa, powierzchnia krzewu. Przygotowana dokumentacja zawiera także opis kondycji spisywanych drzew i krzewów. Takie informacje są niezwykle ważne w celu zaplanowania kolejnych prac. Mowa tu m.in. o wycince, która chroni sąsiedni teren przed zagrożeniem spowodowanym drzewostanem o nieodpowiednim stanie. Wspomniane informacje są niezbędne również w sytuacji, gdy chcesz zdobyć określone pozwolenia lub przygotować teren pod nową inwestycję.

Inwentaryzacje zieleni można przeprowadzać przez cały rok, ale gdy celem jest określenie zdrowotności roślin, najlepiej wykonywać pomiary w trakcie okresu wegetacyjnego, aby jak najdokładniej określić ewentualne czynniki chorobotwórcze. Ważność dokumentów inwentaryzacyjnych wynosi 6 miesięcy od daty przeprowadzenia badań.

 

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzacje dendrologiczne?

Inwentaryzacje zieleni przeprowadza się w celu stworzenia wymaganej przepisami dokumentacji, pozwalającej na zaplanowanie odpowiednich działań względem drzew i krzewów na określonym terenie. Jest to część kompleksowej dokumentacji zieleni na danym obszarze. Inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane są najczęściej w celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji planowanej na danym terenie. Są one niezbędne w początkowej fazie inwestycji budowlanych. Dzięki wynikom inwentaryzacji dendrologicznej można bowiem określić, które elementy roślinności są szczególnie cenne i wymagają zachowania, które natomiast wymagają uporządkowania.

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni może być też objęcie terenu obszarem ochronnym. Konieczna jest ona również przy składaniu wniosku o wycinkę. Na podstawie inwentaryzacji zieleni wyliczane są odszkodowania za wycinkę. Wszystkie zebrane dane pozwalają na znacznie lepsze zaplanowanie prac związanych z ewentualną wycinką drzew czy zmianą zagospodarowania danego terenu.

Nasze usługi nie kończą się jednak na inwentaryzacji. Świadczymy również szeroki zakres działań związanych z opiniami dendrologicznymi i ekspertyzami. W ten sposób można zdobyć wszystkie niezbędne informacje i oceny, które pozwalają na odpowiednie przeprowadzenie działań w terenie, z zachowaniem zgodności z obowiązującym prawem. Nasza oferta jest niezwykle szeroka, pozwalając na dostosowanie wykonywanych usług do potrzeb każdego inwestora. To kompleksowe działania, dotyczące zarówno projektowania terenów zieleni, jak i wycinki już zasadzonych drzew.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty, zachęcamy do kontaktu z naszą Pracownią. Świadczymy usługi na terenie Trójmiasta – Gdańska, Gdyni i Sopotu, ale nie tylko. Działamy również w innych polskich miastach. Docieramy wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni w profesjonalny sposób.

 

Co powinna zawierać dokumentacja inwentaryzacji zieleni?

Dokumentacja wykonywana na podstawie terenowej inwentaryzacji składa się z trzech elementów. Należy do nich stosunkowo obszerna część opisowa, zestawienie tabelaryczne, a także graficzne przedstawienie efektów prac. Sporządzone dokumenty powinny zawierać kompletny wykaz roślin drzewiastych i krzewów, ich nazwy polskie i łacińskie.

W opisowym fragmencie dokumentacji określa się położenie inwentaryzowanego terenu oraz dokładny cel prowadzenia działań. Tutaj znaleźć można informację, czy inwentaryzacja wykonywana jest na potrzeby organów administracyjnych, czy też przeprowadzana przed zaplanowaniem prac pielęgnacyjnych takich jak wycinka roślin, prześwietlanie drzewostanu, podcinanie gałęzi lub podkrzesywanie roślin. W opisowym fragmencie dokumentacji podawany jest także stan fitosanitarny drzew i ich charakterystyka. Ta część zawiera również zalecenia, dotyczące pielęgnacji roślin podczas budowy inwestycji, a jeśli jest to konieczne – także sposobów ich wycięcia lub metod przesadzania.

W tabeli, stanowiącej uzupełnienie części opisowej, podaje się:

 

  • numer rośliny;
  • określenie gatunku w języku polskim i łacińskim;
  • pierśnicę, czyli średnicę drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi, podaną w centymetrach;
  • obwód pnia przy ziemi, 5 cm od gruntu, a w przypadku drzew o nieregularnym kształcie pnia – obwód uśredniony z kilku pomiarów;
  • wysokość drzewa w metrach;
  • zasięg korony, określany na podstawie jej rzutu na powierzchnie gruntu;
  • informacje o stanie fitosanitarnym konkretnego drzewa lub krzewu.

 

Inwentaryzacja zieleni uwzględnia jedynie ogólne informacje o stanie zdrowotnym danej rośliny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, pozwalające na zastosowanie środków zaradczych, przygotowywane są opinie dendrologiczne lub ekspertyzy.

Informację graficzną sporządza się na podstawie mapy sytuacyjnej terenu, na której powinny być też zaznaczone granice dziełek oraz umiejscowienie stałych elementów krajobrazu. Na nią nanoszone są wszystkie inwentaryzowane drzewa i krzewy, rosnące na danym terenie. Zasięg roślin powinien być uwzględniony na mapie w odpowiedniej skali, z zachowaniem spójnej z częścią opisową numeracji roślin.